Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Số chương: 13
Lượt xem: 7863

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, đây là văn bản pháp lý cơ bản và quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng, cũng như quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Đảng viên và của tổ chức Đảng các cấp từ trung ương đến địa phương.

Điều lệ cộng sản Việt Nam có 12 Chương và 48 Điều gồm những nội dung chủ đạo là: Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng; Đảng viên; Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương; Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp địa phương; Tổ chức cơ sở Đảng; Tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp; Khen thưởng và kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tài chính của Đảng; Chấp hành Điều lệ Đảng.

Chương 12 Điều lệ Đảng quy định Tổ chức Đảng và Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng. Tất cả các Điều trong Điều lệ Đảng đều mang tính nguyên tắc, thể hiện việc thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng ta.

Docsach24.com trân trọng giới thiệu đến tất cả bạn đọc cuốn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc các bạn đọc sách vui vẻ!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC