Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Triết Học
Số chương: 13
Lượt xem: 7422

“Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin” được biên soạn dựa trên thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tư tưởng, lý luận của nước ta. Cuốn sách có 3 phần bao gồm: thế giới quan và phương pháp luận triết học, học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và lý luận về Chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa Mác – Lênin được hiểu là “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại. Nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin bao trùm rộng lớn lên nhiều lĩnh vực với nhiều giá trị khoa học, lịch sử và thực tiễn. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là: Triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đối với những bạn yêu thích Triết học và muốn tìm hiểu về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đây sẽ là một cuốn sách điển hình và lý tưởng.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC