Quân nhân

Quân nhân: truyện thường có nam chính(có thể có nữ) là cảnh sát đặc vụ, quân nhân, đặc công,... sinh hoạt trong quân đội.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Canh Tân

5 tác phẩm

Nguyệt Quan

4 tác phẩm

Công Tử Tầm Hoan

4 tác phẩm