Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Thể loại: Văn Hóa - Tôn Giáo
Số chương: 1
Lượt xem: 232

Giới thiệu sách Phật học Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Lúc bấy giờ Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng từ giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười phương, rồi trở về trụ trên đỉnh đầu của Đức Phật và hóa thành kim đài lớn như núi Diệu Cao. Các cõi nước thanh tịnh vi diệu của mười phương chư Phật đều hiện ở trong. Hoặc có quốc độ do bảy báu hợp thành. Lại có quốc độ toàn là hoa sen. Lại có quốc độ như Cung trời Tự Tại. Lại có quốc độ như gương pha lê. Các cõi nước ở mười phương đều hiện bên trong và có vô lượng chư Phật quốc độ trang nghiêm hiện rõ như vậy, để khiến cho Phu nhân Thắng Diệu Thân được thấy.

Khi đó Phu nhân Thắng Diệu Thân bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Các Phật độ ấy tuy cũng thanh tịnh và đều có quang minh, nhưng con nay chỉ thích sanh về Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Kính mong Thế Tôn dạy con tư duy và dạy con chánh thọ."

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền mỉm cười và từ trong miệng của Đức Phật có tia sáng năm màu phóng ra. Mỗi tia sáng chiếu đến đỉnh đầu của vua Ảnh Thắng. Khi ấy, tuy đức vua bị giam kín nhưng tâm nhãn không bị chướng ngại và từ nơi xa thấy được Thế Tôn. Ngài cúi đầu đảnh lễ và tự nhiên chứng Quả Bất Hoàn.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC