Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Thể loại: Văn Hóa - Tôn Giáo
Số chương: 2
Lượt xem: 427

Giới thiệu sách Phật học Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ - Xà - Quật, gần thành Vương - Xá với chúng Đại Tỳ - kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão Xá - Lợi - Phất, Ma - Ha Mục-Kiền - Liên, Ma - Ha Ca - Diếp, Ma - Ha Ca - Chiên - Diên, Tu - Bồ - Đề, La - Hầu - La, Phú - Lâu -Na, A - Nan, A - Nan - Đà, Ma - Ha Ba - Xà - Ba - Đề, Gia - Du - Đà - La, v.v…

Lại có tám muôn vị Đại Bồ - Tát khắp mười phương cùng đến tham dự. Đó là các ngài : Văn-Thù Sư - Lợi Bồ - Tát, Phổ - Hiền - Bồ -Tát, Quán -Thế - Âm Bồ - Tát, Đại - Thế - Chí Bồ - Tát, Di - Lặc Bồ - Tát, Địa - Tạng Bồ - Tát, Diệu - Âm Bồ - Tát, Đại - Cường Tinh -Tấn Dõng - Mãnh Bồ - Tát, Đà - La - Ni Tự - Tại Công - Đức - Lâm Bồ - Tát, Trang - Nghiêm  - Vương Bồ - Tát … tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn, đã chứng Pháp thân, đắc ngũ nhãn, biện tài vô ngại, thần thông du hý, biến hiện đủ loại thân tướng khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sanh.


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC