Kinh Hoa Nghiêm

Tập 1 (D)

Lúc bấy giờ, chư Bồ Tát và tất cả Thế Gian Chủ nghĩ rằng: "Thế nào là địa vị của chư Phật?  Thế nào là cảnh giới của chư Phật?  Thế nào là chư Phật gia trì?  Thế nào là chỗ làm của chư Phật?  Thế nào là lực của chư Phật?  Thế nào là vô sở úy của chư Phật?  Thế nào là tam muội của chư Phật?  Thế nào là thần thông của chư Phật?  Thế nào là chư Phật tự tại?  Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được?  Thế nào là mắt của chư Phật?  Thế nào là tai của chư Phật?  Thế nào là mũi của chư Phật?  Thế nào là lưỡi của chư Phật?  Thế nào là thân của chư Phật?  Thế nào là ý của chư Phật?  Thế nào là thân quang của chư Phật?  Thế nào là quang minh của chư Phật?  Thế nào là tiếng của chư Phật?  Thế nào là quang minh của chư Phật?  Thế nào là tiếng của chư Phật?  Thế nào là trí của chư Phật?  Mong đức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho.  Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ Tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật thọ lượng hải, và diễn nói Bồ Tát thệ nguyện hải, Bồ Tát phát thu hải, Bồ Tát trợ đạo hải, Bồ Tát thừa hải, Bồ Tát hạnh hải, Bồ Tát xuất ly hải, Bồ Tát thần thông hải, Bồ Tát ba la mật hải, Bồ Tát địa hải, Bồ Tát trí hải.  Mong đức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy." 

Lúc đó, do thần lực của chư Bồ Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng:

Vô lượng kiếp tu hành viên mãn

Dưới cội bồ đề thành chánh giác

Vì độ chúng sanh khắp hiện thân

Như mây đầy khắp vị lai tế.

Chúng sanh có nghi đều khiến dứt

Tín hiểu rộng lớn đều khiến phát

Vô biên khổ não đều khiến trừ

An lạc của Phật đều khiến chứng.

Vô số Bồ Tát đồng sát trần

Cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật

Mong theo ý mình chỗ nên thọ

Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc.

Thế nào rõ biết Như Lai địa

Thế nào quan sát Như Lai cảnh

Phật chỗ gia trì pháp vô biên

Mong dạy pháp này khiến thanh tịnh.

Thế nào là Phật chỗ thật hành

Mà dùng trí huệ có thể vào

Phật lực thanh tịnh rộng vô biên

Vì các Bồ Tát nên khai thị.

Thế nào tịnh trị pháp vô uý

Thần thông lực dụng chẳng thể lường

Nguyện tùy chúng sanh tâm thích nói.

Chư Phật Pháp Vương như Thế Chủ

Chỗ làm tự tại không chướng ngại

Tất cả những pháp rộng lớn kia

Vì lợi chúng sanh nên khai diễn.

Tại sao Phật nhãn là vô lượng

Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy

Phật ý vô lượng lại thế nào

Mong giải cho biết phương tiện đó.

Như các chúng sanh vô lượng cõi

Pháp giới chỗ có sự an lành

Chư Phật rộng lớn cũng vô biên

Mon vì Phật tử đều khai diễn.

Ra hẳn các độ khả tư nghì

Khắp vào giải thoát môn phương tiện

Chỗ có tất cả biển pháp môn

Trong đạo tràng này xin tuyên thuyết.

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi trần số quang minh.  Những là quang minh bửu hoa khắp soi sáng, những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới, những quang minh giăng bủa mây vi diệu, những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến, những quang minh mây lọng báu, những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại, những quang minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang minh kiến lập bửu tràng kim cang thanh tịnh, những quang minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ Tát, những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật.  Phật phóng ra vi trần số quang minh như vậy.  Mỗi quang minh này lại có vi trần số quang minh làm quyến thuộc.  Tất cả quang minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi trần số thế giới.  Chúng Bồ Tát trong những thế giới đó từ nơi quang minh đều được thấy Hoa Tạng thế giới trang nghiêm này.  Do thần lực của Phật, quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát xướng kệ rằng:

Trong vô lượng kiếp chỗ tu hành

Cúng dường thập phương vô lượng Phật

Hóa độ tất cả loài chúng sanh

Nay thành đấng Thế Tôn Diệu Giác.

Trong chân lông Phật tuôn mây báu

Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

Người đáng được độ đều thấy hiểu

Khiến đến bồ đề không chướng ngại.

Phật xưa qua lại trong các loài

Giáo hóa thành thục những quần sanh

Thần thông tự tại vô lượng biên

Một niệm đều khiến được giải thoát.

Cây báu bồ đề châu ma ni

Các thứ trang nghiêm đều đặc thắng

Phật ở dưới cây thành chánh giác

Phóng đại quang minh khắp soi sáng.

To tiếng chấn động khắp mười phương

Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt

Tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích

Các môn phương tiện khiến tỏ ngộ.

Xưa tu các độ đều viên mãn

Đồng số vi trần ngàn quốc độ

Tất cả trí lực đều đã thành

Các ông nên qua đồng lễ kính.

Thập phương Phật tử như sát trần

Đều cùng vui mừng vân tập đến

Đã rưới mây báu để cúng dường

Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.

Như Lai nhứt âm vô lượng số

Hay diễn Khế Kinh sâu rộng lớn

Khắp rưới diệu pháp ứng quần tâm

Đấng Lưỡng Túc Tôn nên qua thấy.

Tam thế chư Phật phát nguyện lớn

Dưới cội bồ đề đều tuyên thuyết

Trong một sát na đều hiện tiền

Ông nên mau đến chỗ Như Lai.

Tỳ Lô Giá Na biển đại trí

Diệu môn phóng quang đều được thấy

Nay chờ chúng nhóm để phát tâm

Ông nên qua kia nghe Phật dạy.

Lúc đó tất cả chúng hội trong thập phương thế giới đã nhờ quang minh của Phật khai thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ Lô Giá Na cung kính cúng dường.

Phương đông Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, có thế giới hải tên Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm.  Trong thế giới này có quốc độ, tên Ma Ni Anh Lạc Kim Cang Tạng, Phật hiệu Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Phương.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ Tát đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.  Lại hiện thứ mây mưa tất cả hoa sen báu sáng rỡ.  Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu Di.  Lại hiện mười thứ ánh sáng mặt trời.  Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu.  Lại hiện mười thứ mây tất cả anh lạc.  Lại hiện mười thứ mây hương bột.  Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt.  Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm.  Vi trần số mây cúng dường như vậy đều khắp cả hư không mà chẳng tan mất.  Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ Tát này ngồi kiết già trên những pháp tòa ấy.

Phương nam của Hoa Tạng thế giới này có thế giới tên Nhứt Thiết Bửu Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng.  Trong thế giới chủng này có quốc độ tên Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm.  Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Đức Tu Di Vương.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma ni châu vương trang nghiêm sáng chói đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện ra đồ trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu xưng dương hồng danh của Phật.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói tất cả Phật pháp.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu những cây đẹp trang nghiêm đạo tràng.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện các Hóa Phật.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu khắp hiện hình tượng trang nghiêm của tất cả đạo tràng.  Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói cảnh giới của chư Phật.  Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô số cung điện bất tư nghì.  Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật.  Hiện vô số mây ma ni châu vương như vậy đầy khắp hư không mà chẳng tan mất.  Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường rồi ở phương nam hóa làm vi trần số tòa sư tử đế thanh bửu diêm phù đàn kim liên hoa tạng, đồng ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.

Phương tây của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Khả Ái Nhạo Bửu Quang Minh.  Trong thế giới chủng đó quốc độ tên Xuất Sanh Thượng Diệu Tư Thân Cụ.  Phật hiệu Hương Diệm Công Đức Bửu Trang Nghiêm.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Nguyệt Quang Hương Diệm Phổ Trang Nghiêm cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây lầu các vô biên sắc tướng.  Lại hiện mười thứ mây lầu các đèn báu sáng chói.  Lại hiện mười thứ mây lầu các chơn châu.  Lại hiện mười thứ mây lầu các hoa báu.  Lại hiện mười thứ mây lầu các chuỗi ngọc báu trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây lầu các trang nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương.  Lại hiện mười thứ mây lầu các những bột báu xen lẫn trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây lầu các những châu báu cùng khắp mười phương.  Lại hiện mười thứ mây lầu các cửa đẹp lưới báu.

Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây lầu các rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư tử chơn kim đại bửu, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa ấy.

Phương bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Ưu Bát la Hoa Trang Nghiêm.  Phật hiệu Phổ Trí Tràng Âm Vương.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma ni thơm tho khắp hư không, chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện vô biên sắc tướng.  Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hoa đẹp.  Lại hiện mười thứ mây cây trang nghiêm ánh sáng báu.  Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hoá hiện thân Bồ Tát.  Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hiển hiện chỗ đạo tràng bất tư nghì thuở trước.  Lại hiện mười thứ mây cây báu y phục sáng như mặt trời.  Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm thanh vừa ý.

Chư Bồ Tát hiện những mây cây báu trang nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư tử liên hoa ma ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.

Phương đông bắc của Hoa Tạng thế giới này, có thế giới hải tên Diêm Phù Đàn Kim Pha Lê Sắc Tràng.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Bửu Trang Nghiêm.  Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Đăng, trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Tối Thắng Quang Minh Đăng Vô Tận Công Đức Tạng cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên hoa vô biên sắc tướng khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử ma ni sáng chói.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả đồ trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tràng hoa báu.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử khắp rưới chuỗi ngọc báu.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử thị hiện tòa trang nghiêm ma ni của tất cả Phật.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả cây nhánh báu ma ni.  Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử hương báu xen lẫn trang nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt.  Chư Bồ Tát này hiện vô số mây báu tòa sư tử rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông bắc đều hóa ra làm tòa sư tử bửu liên hoa ma ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.

Phương đông nam của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Thanh Tịnh Hương Quang Minh.  Phật hiệu Phổ Hỷ Thâm Tín Vương.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Huệ Đăng Phổ Minh cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma ni khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị hiện Phật thần thông thuyết pháp.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y phục trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu hoa.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên hoa lưới ma ni.  Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang nghiêm bất tư nghì.  Chư Bồ Tát này hiện ra vi trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông nam đều hóa làm toà sư tử bửu liên hoa, rồi ngồi trên bửu tòa đó.

Phương tây nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Nhựt Quang Biến Chiếu.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Sư Tử Nhựt Quang Minh.  Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Âm.  Trong đại chúng của đức Phật đó có Đại Bồ Tát tên Phổ Hoa Quang Diệm Kế cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây bửu cái vi diệu trang nghiêm khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái đẹp trang nghiêm sáng chói.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chơn châu vô biên sắc.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni vang ra tiếng bi mẫn của tất cả Bồ Tát.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái tràng hoa đẹp báu.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái rủ lưới lục lạc.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái cây ma ni nhánh trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni chói sáng như mặt nhựt.  Lại hiện mười thứ cây bửu cái tất cả hương thoa hương đốt.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chiên đàn.  Lại hiện mười thứ mây bửu cái cảnh giới Phật rộng lớn khắp sáng chói.  Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây bửu cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây nam đều hoá làm tòa sư tử đế thanh bửu trang nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết già trên đó.

Phương tây bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Bửu Quang Chiếu Diệu.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Hương Trang Nghiêm.  Phật hiệu Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Vô Tận Quang Ma Ni Vương cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả châu bửu khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả bửu diệm.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tát cả diệu hoa.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả hóa Phật.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang mười phương Phật độ.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang Phật cảnh giới.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả lưu ly bửu ma ni.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang trong một niệm hiện vô biên tướng chúng sanh.  Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tiếng diễn thuyết nói đại nguyện của tất cả Như Lai.  Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên mãn quang ma ni vương tiếng diễn hóa tất cả chúng sanh.  Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây viên mãn quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây bắc đều hóa làm tòa sư tử vô tận quang minh oai đức tạng rồi ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.

Phương dưới của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Liên Hoa Hương Diệu Đức Tạng.  Trong thế giới hải đó có quốc độ tên Bửu Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu.  Phật hiệu Pháp Giới Quang Diệm Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây quang minh tất cả tạng ma ni, khắp hư không chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả hương.  Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả bửu diệm.  Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả Phật độ trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu các.  Lại hiện mười thứ mây quang minh việc chư Phật giáo hóa chúng sanh trong tất cả kiếp.  Lại hiện mười thứ mây quang minh hoa nhụy vô tận bửu.  Lại hiện mười thứ mây quang minh bửu tòa quang minh.  Chư Bồ Tát này hiện mười thứ mây quang minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư tử liên hoa bửu diệm rồi ngồi kiết già trên đó.

Phương trên của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Ma Ni Bửu Chiếu Diệu Trang Nghiêm.  Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Vô Tướng Diệu Quang Minh.  Phật hiệu Vô Ngại Công Đức Quang Minh Vương.  Trong đại chúng của Như Lai đó có Bồ Tát tên Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật.  Chư Bồ Tát này đều hiện mây quang diệm báu vô biên sắc tướng đầy hư không mà chẳng tan mất.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm lưới báu ma ni.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả Phật độ trang nghiêm rộng lớn.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả diệu hương.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả trang nghiêm.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm chư Phật biến hóa.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm các cây hoa đẹp.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả kim cang.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm châu ma ni hiện công hạnh của vô biên Bồ Tát.  Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả đèn chơn châu.  Chư Bồ Tát hiện vi trần số mây quang diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi thượng phương đều hóa làm tòa sư tử liên hoa quang minh diễn thinh âm của Phật, rồi ngồi trên bửu tòa đó.

Trong mười ức Phật sát vi trần số thế giới hải như vậy có mười ức vi trần số đại Bồ Tát, mỗi Đại Bồ Tát có thế giới hải vi trần số chúng Bồ Tát đồng đến tập hội.  Mỗi Bồ Tát đều hiện thế giới hải vi trần số mây, các thứ đồ trang nghiêm cúng dường đều khắp hư không mà chẳng tan mất.  Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ Tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng dường.  Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ Tát đều hóa làm các thứ bửu tòa sư tử trang nghiêm rồi ngồi kiết già trên bửu tòa đó.

Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ Tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế giới hải vi trần số các thứ bửu sắc quang minh. 

Trong mỗi quang minh đều hiện mười thế giới hải vi trần số chư Bồ Tát đều ngồi tòa sư tử liên hoa tạng.

Chư Bồ Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi trần của tất cả pháp giới hải.

Trong mỗi vi trần đó đều có mười thế giới vi trần số những cõi rộng lớn.  Trong mỗi cõi này đều có tam thế chư Phật Thế Tôn.

Chư Bồ Tát này đều có thể qua gần gũi cúng dường khắp chư Thế Tôn đó.  Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp môn tự tại thị hiện để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sanh.  Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn thị thiện tất cả chư thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi trần số chúng sanh.  Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn nói tất cả công hạnh Bồ Tát, dùng pháp môn chấn động tất cả cõi tán thán công đức thần biến của Phật, dùng pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi Phật hiển thị tất cả đại nguyện hải, dùng pháp môn thinh âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng sanh, dùng pháp môn hay rưới tất cả Phật pháp, dùng pháp môn quang minh chiếu khắp mười phương quốc độ khắp pháp giới thị hiện thần biến, dùng pháp môn hiện Phật thân đầy khắp pháp giới giải thoát lực của tất cả Như Lai, dùng pháp môn Phổ Hiền Bồ Tát kiến lập tất cả chúng hội đạo tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp môn như vậy để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sah.

Trong mỗi niệm, mỗi quốc độ đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kể đoạ ác đạo được lìa hẳn khổ não.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kẻ trụ tà định được vào chánh định.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thờ bậc thiện tri thức đủ những phước hạnh.  Đều khiến Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh phát bồ đề tâm.  Đèu làm Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thẳng đến bực Bồ Tát bất thối chuyển.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh được trí nhãn thanh tịnh thấy tất cả pháp bình đẳng của Như Lai đã thấy.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô tận làm phương tiện thanh tịnh các Phật độ.  Đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh đều được an trụ nguyện hải rộng lớn Tỳ Lô Giá Na, sanh ra trong nhà Như Lai.

Lúc đó, chư Bồ Tát ở trong quang minh, đồng thời nói kệ:

Trong các quang minh vang diệu âm

Cùng khắp mười phương tất cả nước

Diễn thuyết Phật tử các công đức

Hay vào đạo bồ đề vi diệu.

Kiếp hải tu hành không mỏi nhàm

Khiến chúng sanh khổ được giải thoát

Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn

Phật tử khéo vào phương tiện đạo.

Tất cả kiếp hải phương tiện

Vô lượng vô biên không thừa sót

Tất cả pháp môn đều khắp vào

Mà thường nói kia tánh tịch diệt.

Tam thế chư Phật bao nhiêu nguyện

Tu hành tất cả đều trọn vẹn

Bèn dùng lợi ích các chúng sanh

Mà tự thật hành nghiệp thanh tịnh.

Tất cả chư Phật trong chúng hội

Cùng khắp mười phương đều qua đến

Đều dùng biển trí huệ thậm thâm

Vào pháp tịch diệt của chư Phật.

Mỗi mỗi quang minh đều vô biên

Đều vào nan tư các quốc độ

Trí nhãn thanh tịnh khắp thấy đều

Là cảnh sở hành của Bồ Tát.

Bồ Tát hay trụ một đầu lông

Động khắp mười phương các quốc độ

Chẳng khiến chúng sanh có sợ ngờ

Đây là phương tiện bực thanh tịnh.

Trong mỗi mỗi trần vô lượng thân

Lại hiện trang nghiêm các cõi nước

Một niệm sống chết khắp khiến thấy

Được bực trang nghiêm ý vô ngại.

Tam thế chỗ có tất cả kiếp

Trong một sát na đều hiện được

Biết thân như huyễn không thể tướng

Chứng minh pháp tánh bực vô ngại.

Phổ Hiền thắng hạnh đều được vào

Tất cả chúng sanh đều thích thấy

Phật tử trụ được pháp môn này

Trong các quang minh vang tiếng lớn.

Lúc đó đức Thế Tôn muốn khiến tất cả đại chúng Bồ Tát được sự thần thông vô biên cảnh giới của Như Lai, nên phóng quang minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt thiết Bồ Tát trí quang minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu sắc, tất cả quốc độ và chúng sanh trong tất cả Phật độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện.  Quang minh lại chấn động khắp các thế giới.  Trong mỗi trần hiện vô số Phật.  Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng sanh khắp rưới mây diệu pháp luân của tam thế chư Phật, hiển thị biển ba la mật của Như Lai.  Lại rưới vô lượng những mây xuất ly khiến các chúng sanh thoát hẳn sanh tử.  Lại rưới mây đại nguyện của chư Phật hiển bày chúng hội đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát trong thập phương thế giới.  Quang minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.

Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra.  Hoa ấy có đủ mười thứ trang nghiêm: các châu báu xen lẫn làm cộng, ma ni bửu vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma ni làm tua, vàng diêm phù đàn trang nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh tịnh, trong niệm thị hiện vô biên thần biến của chư Phật, trong âm thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát.

Khi hoa sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch hào của Như Lai đồng thời xuất hiện đại Bồ Tát tên Nhứt Thiết Pháp Thắng Âm và thế giới hải vi trần số Bồ Tát.  Chư Bồ Tát này đi nhiễu Phật vô lượng vòng, lễ chân Phật.  Thắng Âm Bồ Tát ngồi đài liên hoa, các Bồ Tát ngồi trên tua sen.

Thắng Âm Bồ Tát này rõ pháp giới, lòng rất hoan hỷ, nhập sở hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như Lai.  Các chân lông đều hiện thần thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp giới.  Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ Tát này khắp an trụ tất cả tam muội, cùng tận kiếp vị lai thường thấy thân vô biên pháp giới công đức hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam muội, giải thoát thần thông biến hóa.

Chư Bồ Tát này liền ở trong chúng, thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng:

Phật thân đầy khắp nơi pháp giới

Hiện khắp trước tất cả chúng sanh

Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng

Mà hằng ở tòa bồ đề này.

Trong mỗi chân lông của Như Lai

Tất cả sát trần chư Phật ngồi

Chúng hội Bồ Tát cùng vây quanh

Diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền.

Như Lai ngồi yên nơi Bồ Đề

Một lòng thị hiện nhiều sát hải

Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy

Như vậy khắp cùng cả pháp giới.

Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa

Tất cả sát độ đều cùng khắp

Thập phương Bồ Tát như mây nhóm

Tất cả đồng đến hội đạo tràng.

Tất cả quốc độ vi trần số

Công đức quang minh chúng Bồ Tát

Ở khắp trong hội của Như Lai

Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp

Thập phương Bồ Tát như mây nhóm

Tất cả đồng đến hội đạo tràng.

Tất cả quốc độ vi trần số

Công đức quang minh chúng Bồ Tát

Ở khắp trong hội của Như Lai

Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.

Pháp giới vi trần các quốc độ

Trong tất cả chúng đều xuất hiện

Như vậy phân thân trí cảnh giới

Trong hạnh Phổ Hiền hay kiến lập.

Ở giữa chúng hội của chư Phật

Thắng Trí Bồ Tát đều an tọa

Tất cả nghe pháp đều hoan hỷ

Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.

Đã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền

Tất cả nghe pháp đều hoan hỷ

Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.

Đã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền

Tất cả xuất sanh các Phật pháp

Trong pháp hải Tỳ Lô Giá Na

Tu hành chứng được Như Lai địa.

Phổ Hiền Bồ Tát đã khai giác

Tất cả Như Lai đồng khen mừng

Đã được chư Phật đại thần thông

Pháp giới châu lưu đều cùng khắp.

Tất cả quốc độ vi trần số

Thường hiện hóa thân đều đầy khắp

Khắp vi chúng sanh phóng đại quang

Đều rưới pháp giới xứng lòng họ.

Lúc đó trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Quán Sát Nhứt Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Như Lai trí rất sâu

Vào khắp nơi pháp giới

Hay chuyển theo ba đời

Vì đời làm Minh Đạo.

Chư Phật đồng pháp thân

Vô y, vô sai biệt

Tùy theo ý chúng sanh

Khiến thấy thân hình Phật.

Đầy đủ nhứt thiết trí

Biết khắp tất cả pháp

Trong tất cả quốc độ

Tất cả đều hiện đủ.

Thân Phật và quang minh

Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

Chúng sanh ai ưa thích

Tùy ưng đều khiến thấy.

Nơi trên một thân Phật

Hóa làm vô lượng Phật

Lôi âm khắp các cõi

Diễn pháp sâu như biển.

Trong mỗi mỗi chân lông

Lưới sáng khắp mười phương

Diễn diệu âm của Phật

Điều phục kẻ khó phục.

Trong quang minh Như Lai

Thường vang tiếng thâm diệu

Ca ngợi công đức Phật

Và công hạnh Bồ Tát.

Phật chuyển chánh pháp luân

Vô biên vô lượng số

Pháp nói ra vô đẳng

Trí cạn không lường được.

Trong tất cả thế giới

Hiện thân thành chánh giác

Mỗi mỗi khởi thần biến

Pháp giới đều đầy đủ.

Như Lai mỗi mỗi thân

Hiện Phật đồng chúng sanh

Tất cả vi trần cõi

Khắp hiện thần thông lực.

Lúc đó trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng:

Phật thân thường hiển hiện

Pháp giới đều đầy đủ

Hằng diễn quảng đại âm

Chấn động mười phương cõi.

Như Lai khắp hiện thân

Thế gian đều vào khắp

Tùy chúng sanh thích ưa

Hiển thị thần thông lực.

Phật tùy tâm chúng sanh

Hiện khắp ở trước họ

Chúng sanh chỗ được thấy

Đều là Phật thần lực.

Quang minh chiếu vô biên

Thuyết pháp cũng vô lượng

Phật tử tùy trí mình

Vào được quan sát được.

Phật thân vốn vô sanh

Mà thị hiện xuất sanh

Pháp tánh như hư không

Chư Phật trụ trong đó.

Không trụ cũng không đi

Mọi nơi đều thấy Phật

Quang minh chiếu cùng khắp

Tiếng tâm đồn khắp cõi.

Vô thể vô sở trụ

Cũng không có chỗ sanh

Không tướng cũng không hình

Chỗ hiện đều như bóng.

Phật tùy tâm chúng sanh

Vì họ hiện pháp vân

Các thứ môn phương tiện

Khai ngộ và điều phục.

Trong tất cả thế giới

Thấy Phật ngồi đạo tràng

Đại chúng đồng bao quanh

Chói sáng mười phương cõi.

Tất cả thân chư Phật

Đều có tướng vô tận

Thị hiện dầu vô lượng

Sắc tướng vô cùng tận.

Lúc đó trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Hương Diệm Quang Phổ Minh Huệ thừa thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Bồ Tát trong hội này

Vào Phật địa khó lường

Mỗi mỗi đều được thấy

Thần lực của chư Phật.

Trí thân khắp vào được

Tất cả vi trần cõi

Thấy thân ở trong đó

Thấy khắp các đức Phật.

Như bóng hiện các cõi

Tất cả chỗ Như Lai

Trong tất cả chỗ đó

Đều hiện sự thần thông.

Phổ Hiền các hạnh nguyện

Tu tập đã sáng sạch

Có thể tất cả cõi

Thấy khắp Phật thần biến.

Thân ở tất cả chỗ

Tất cả đều bình đẳng

Trí có thể như vậy

Vào cảnh giới của Phật.

Đã chứng trí Như Lai

Chiếu khắp trong pháp giới

Khắp vào chân lông Phật

Tất cả quốc độ Phật

Đều hiện thần thông lực

Thị hiện các thứ thân

Và các thứ danh hiệu.

Nơi trong khoảng một niệm

Hiện khắp những thần biến

Đạo tràng thành chánh giác

Và chuyển diệu pháp luân.

Tất cả cõi rộng lớn

Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

Bồ Tát trong chánh định

Một niệm đều hiện được.

Tất cả những Phật độ

Chư Bồ Tát mỗi vị

Khắp vào nơi thân Phật

Vô biên cũng vô tận.

Lúc đó lại có Đại Bồ Tát tên Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Tỳ Lô Giá Na Phật

Hay chuyển chánh pháp luân

Pháp giới các cõi nước

Như mây đều cùng khắp.

Trong mười phương chỗ có

Những thế giới rộng lớn

Phật nguyện lực thần thông

Chuyển pháp luân khắp chỗ.

Tất cả những cõi nước

Trong chúng hội rộng lớn

Danh hiệu đều chẳng đồng

Tùy ưng diễn diệu pháp.

Như Lai oai lực lớn

Phổ Hiền nguyện tạo thành

Trong tất cả cõi nước

Diệu âm đều khắp đến.

Phật thân khắp pháp giới

Khắp rưới những mưa pháp

Vô sanh vô sai biệt

Thế gian hiện tất cả.

Muôn ức vô số kiếp

Trong tất cả quốc độ

Việc làm từ thuở xưa

Diệu âm đều nói đủ.

Mười phương vi trần cõi

Lưới sáng trùm khắp nơi

Ánh sáng đều có Phật

Khắp hóa độ quần sanh.

Phật thân vô sai biệt

Đầy khắp trên pháp giới

Đều khiến thấy sắc thân

Tùy cơ khéo điều phục.

Tam thế tất cả cõi

Tất cả đấng Đạo Sư

Danh hiệu sai khác nhau

Tuyên thuyết đều khiến thấy.

Quá hiện và vị lai

Tất cả chư Như Lai

Chuyển vi diệu pháp luân

Chúng hội đều nghe được.

Lúc đó, trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên Pháp Hải Công Đức Tạng thừa oai thần của Phật, quan sát thập phương rồi nói kệ rằng:

Phật tử trong hội này

Khéo tu các trí huệ

Người này đã vào được

Môn phương tiện như vậy.

Trong tất cả cõi nước

Khắp diễn quảng đại âm

Nói công hạnh Phật làm

Nghe khắp mười phương cõi.

Trong mỗi mỗi tâm niệm

Xem khắp tất cả pháp

An trụ chơn như địa

Rõ thấu biển chánh pháp.

Trong mỗi mỗi Phật thân

Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

Tu tập ba la mật

Và nghiêm tịnh quốc độ.

Trong mỗi mỗi vi trần

Chứng được tất cả pháp

Được vô ngại như vậy

Đi khắp mười phương cõi

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Qua đến đều không sót

Thấy Phật xuất thần thông

Vào công hạnh của Phật.

Chư Phật tiếng rộng lớn

Pháp giới đều khắp nghe

Bồ Tát rõ biết được

Khéo vào biển âm thanh.

Kiếp hải diễn diệu âm

Diệu âm đồng không khác

Bực trí khắp ba đời

Vào diệu âm của Phật.

Thinh âm của chúng sanh

Tiếng tự tại của Phật

Đều được trí thinh âm

Tất cả đều rõ được.

Từ địa mà được địa

Trụ ở trong lực địa

Ức kiếp siêng tu hành

Chỗ được pháp như vậy.

Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Huệ Đăng Phổ Minh thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Tất cả chư Như Lai

Xa lìa các hình tướng

Nếu biết được pháp này

Mới thấy đấng Đạo Sư.

Bồ Tát trong chánh định

Huệ Quang khắp sáng rõ

Biết được tất cả Phật

Thể tánh vốn tự tại.

Thấy Phật thể chơn thật

Thời hộ pháp thậm thâm

Khắp quan sát pháp giới

Tùy nguyện mà thọ thân.

Từ nơi biển phước sanh

An trụ trong trí địa

Quan sát tất cả pháp

Tu hành đạo tối thắng

Trong tất cả Phật sát

Chỗ tất cả Như Lai

Khắp pháp giới như vậy

Đều thấy thể chơn thật.

Mười phương cõi rộng lớn

Ức kiếp siêng tu hành

Đi trong chánh biến tri

Biển tất cả các pháp.

Chỉ một thân dày cứng

Trong vi trần đều thấy

Vô sanh cũng vô tướng

Hiện khắp trong các cõi.

Tùy tâm của chúng sanh

Hiện khắp ở trước họ

Hiện các môn điều phục

Khiến mau đến Phật đạo.

Do oai thần của Phật

Xuất hiện các Bồ Tát

Phật lực thường gia trì

Thấy khắp các Như Lai.

Tất cả đấng Đạo Sư

Vô lượng oai thần lực

Khai ngộ các Bồ Tát

Pháp giới đều cùng khắp.

Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Hoa Diệm Kế Phổ Minh Trí, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Trong tất cả quốc độ

Khắp diễn tiếng vi diệu

Ca ngợi công đức Phật

Pháp giới đều đầy đủ.

Phật dùng pháp làm thân

Thanh tịnh như hư không

Hiện ra những sắc hình

Khiến vào trong pháp đó.

Nếu có người tin mừng

Và được Phật nhiếp thọ

Nên biết người như vầy

Sanh được Phật trí huệ.

Những người trí kém ít

Không biết được pháp này

Người huệ nhãn thanh tịnh

Nơi đây mới thấy được.

Do oai lực của Phật

Quan sát tất cả pháp

Nhập trụ và lúc xuất

Chỗ thấy đều sáng rõ.

Trong tất cả các pháp

Pháp môn nhiều vô biên

Thành tựu nhứt thiết trí

Vào nơi biển pháp sâu.

An trụ Phật quốc độ

Hiện ra tất cả chỗ

Không đến cũng không đi

Pháp chư Phật như vậy.

Tất cả biển chúng sanh

Phật thân như bóng hiện

Tùy họ hiểu sai khác

Đều được thấy Đạo Sư.

Trong tất cả chân lông

Mỗi mỗi hiện thần thông

Tu hành nguyện Phổ Hiền

Người thanh tịnh được thấy.

Phật dùng mỗi mỗi thân

Nơi nơi chuyển pháp luân

Pháp giới đều cùng khắp

Nghĩ bàn chẳng thể đến.

Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Oai Đức Huệ Vô Tận Quang thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Nơi nơi ngồi đạo tràng

Chúng hội đồng bao quanh

Ma quân đều xô dẹp.

Thân Phật phóng quang minh

Đầy khắp cả mười phương

Tùy ưng mà thị hiện

Sắc tướng hiện nhiều thứ.

Trong mỗi mỗi vi trần

Quang minh đều đầy đủ

Thấy khắp mười phương cõi

Chúng loại đều sai khác.

Mười phương những quốc độ

Vô lượng vô biên cõi

Đều bình thản thanh tịnh

Đế thanh bửu làm thành.

Hoặc trùm hoặc ở bên

Hoặc giống hoa sen búp

Hoặc tròn hoặc bốn góc

Những hình tướng sai khác.

Cõi nước trong pháp giới

Đi khắp không chướng ngại

Trong tất cả chúng hội

Thường chuyển diệu pháp luân.

Phật thân chẳng nghĩ bàn

Quốc độ đều ở trong

Nơi tất cả chỗ kia

Nói pháp giáo hóa chúng.

Diệu pháp luân đã chuyển

Pháp tánh không sai khác

Nương nơi một thật lý

Diễn thuyết các pháp tướng.

Phật dùng tiếng viên mãn

Thuyết minh lý chơn thật

Tùy chúng hiểu sai khác

Hiện vô tận pháp môn.

Trong tất cả quốc độ

Thấy Phật ngồi đạo tràng

Phật thân như bóng hiện

Sanh diệt bất khả đắc.

Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ Tát tên Pháp Giới Phổ Minh Huệ thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Như Lai thân vi diệu

Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

Người thấy lòng vui mừng

Cung kính tin Phật pháp.

Phật thân tất cả tướng

Đều hiện vô lượng Phật

Vào khắp mười phương cõi

Trong mỗi mỗi vi trần.

Thập phương những quốc độ

Vô lượng vô biên Phật

Đều riêng hiện thần thông.

Chư Bồ Tát đại trí

Thâm nhập nơi pháp hải

Phật lực thường gia trì

Phương tiện này biết được.

Nếu người đã an trụ

Các hạnh nguyện Phổ Hiền

Thấy những quốc độ kia

Thần lực của chư Phật.

Nếu người có tin hiểu

Nhẫn đến các đại nguyện

Đầy đủ trí huệ sâu

Thông đạt tất cả pháp.

Có thể nơi thân Phật

Mỗi mỗi quan sát được

Sắc thinh không chướng ngại

Rõ thấu nơi các cảnh.

Có thể nơi thân Phật

An trụ cảnh trí huệ

Mau vào Như Lai địa

Nhiếp khắp cả pháp giới.

Số vi trần Phật sát

Những quốc độ như vậy

Hay khiến trong một niệm

Hiện trong mỗi vi trần.

Tất cả những quốc độ

Nhẫn đến sự thần thông

Đều hiện trong một cõi

Sức Bồ Tát như vậy.

Lúc đó trong chúng có Đại Bồ Tát tên Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Phật diễn một diệu âm

Nghe khắp mười phương cõi

Các tiếng đều đầy đủ

Pháp vũ đều cùng khắp.

Tất cả biển ngôn từ

Tất cả tiếng tuỳ loại

Trong tất cả Phật độ

Chuyển pháp luân thanh tịnh.

Tất cả các cõi nước

Đều thấy Phật thần biến

Nghe pháp âm Phật nói

Nghe rồi đến bồ đề.

Pháp giới các cõi nước

Trong mỗi mỗi vi trần

Giải thoát lực của Phật

Nơi kia khắp hiện thân.

Pháp thân đồng hư không

Vô ngại vô sai biệt

Sắc hình như ảnh tượng

Các thứ tướng hiển hiện.

Ảnh tượng không nơi chỗ

Vô tánh như hư không

Người trí huệ rộng lớn

Rõ thấu tánh bình đẳng.

Phật thân bất khả thủ

Vô sanh cũng vô tác

Ứng vật khắp hiện tiền

Bình đẳng như hư không.

Thập phương vô lượng Phật

Đều nhập một chân lông

Đều riêng hiện thần thông

Trí nhãn xem thấy được.

Tỳ Lô Giá Na Phật

Nguyện lực khắp pháp giới

Trong tất cả quốc độ

Thường chuyển pháp vô thượng.

Một lông hiện thần thông

Tất cả Phật đồng nói

Trải qua vô lượng kiếp

Ngằn mé không thể hết.

Hết phẩm 2