Thương trường

Thương trường: xây dựng bối cảnh trong công ty, tình tiết của chuyện thường là những vấn đề liên quan đến đối đầu, tranh đoạt, hợp tác, kinh doanh trên thương trường.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Linh Linh

1 tác phẩm

Tứ Thục

1 tác phẩm

Miusa

1 tác phẩm