Hiện đại

Là những truyện được xây dựng trên bối cảnh thời hiện đại, tức là thời đại chúng ta đang sinh sống

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Vô Danh

25 tác phẩm

Lăng Báo Tư

15 tác phẩm