HE - Happy Ending

HE - Happy Ending là dạng ngôn tình phân theo kết cục, gồm: HE (happy ending), SE (sad ending), BE (bad ending), GE (good ending), OE (open ending)

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Vô Danh

26 tác phẩm

Ân Tầm

15 tác phẩm