Hào môn thế gia

Hào môn thế gia: gia đình có bối cảnh hùng hậu lâu đời, có thể về mặt kinh tế hoặc về mặt chính trị, nói chung là có tiền có quyền

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Quyết Tuyệt

8 tác phẩm

Nghê Đa Hỉ

4 tác phẩm

Thời Câm

3 tác phẩm